DZIECI

Wspomaganie rozwoju emocjonalno-społecznego, stymulację psychoruchową i poznawczą. Praca nad rozpoznawaniem i kontrolowaniem emocji.
Więcej informacji

MŁODZIEŻ

Praca z problemami i lękami okresu dojrzewania, agresją, zaburzeniami związanymi z odżywianiem, niechęcią do nauki czy np. nieśmiałością.
Więcej informacji

DOROŚLI

Pomoc psychologiczna w trudnych momentach życia, np. w przypadku choroby lub utraty bliskiej osoby, depresji czy poczuciem braku sensu życia.
Więcej informacji

Iwona-Walczak2Iwona Walczak – jestem logopedą, ukończyłam studia podyplomowe z zakresu Logopedii na Tarnowskiej Szkole Wyższej. Ponadto jestem nauczycielem wychowania przedszkolnego i wczesnoszkolnego z 13 letnim stażem pracy. Ukończyłam Pedagogikę rewalidacyjną ze zintegrowaną edukacją wczesnoszkolną i przedszkolną w Kielcach oraz Pedagogikę korekcyjną i wczesnoszkolną na Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie. Jestem również Terapeutą ręki dzieci i młodzieży.
Podczas wielu lat pracy zdobyłam doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą z niepełnosprawnością intelektualną oraz innymi zaburzeniami rozwoju.

Dodatkowe szkolenia:

Symultaniczno – sekwencyjna nauka czytania dr Katarzyna Sedivy-Mączka – Centrum Metody Krakowskiej, Kraków.
Skuteczne metody pracy logopedycznej Centrum Innowacji, Transferu Technologii i Rozwoju Fundacja Uniwersytetu Śląskiego dr Iwonę Michalak Widerę, Katowice.
– Możliwości i ograniczenia stosowania nowoczesnych technologii w terapii i edukacji dzieci i młodzieży, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie, Stowarzyszenie Medycyna Polska i CenterMed.
Praca z uczniem sprawiającym problemy wychowawcze, a w tym z: nadpobudliwym psychoruchowo, zagrożonym niedostosowaniem społecznym i z dysfunkcjami rozwojowymi, Krakowski Instytut Rozwoju Edukacji, Nowy Sącz.
– Kształcenie uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych, MCDN, Nowy Sącz.
Terapia ręki gwarancją prawidłowego rozwoju i funkcjonowania dzieci i młodzieży Centrum Szkoleniowo Terapeutyczne „Sens” , Tarnów.

CENNIK

 • Diagnoza – 70 zł 60 – 90 minut.
 • Terapia logopedyczna – 50 zł 60 minut.
 • Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – 50 zł
 • Kolejna wizyta – 40 zł 60 minut.
 • Terapia logopedyczna z dojazdem do pacjenta – od 50 – 60 zł
 • Wydanie pisemnej opinii logopedycznej – 30 zł

OFERTA

Diagnoza i terapia logopedyczna:

 • wad wymowy,
 • niezakończonego i opóźnionego rozwoju mowy,
 • autyzmu wczesnodziecięcego i zespołu Aspergera,
 • dzieci z niepełnosprawnością intelektualną,
 • zespołu Downa,
 • zagrożenia dysleksją i dysleksji,
 • alalii,
 • afazji dziecięcej i afazji u dzieci,
 • dzieci z wadami wrodzonymi i zespołami genetycznymi,
 • dzieci z Płodowym Zespołem Alkoholowym,
 • dzieci z nadpobudliwością psychoruchową.

Diagnoza i terapia ręki:

 • w formie indywidualnej z dziećmi oraz młodzieżą
 • wstępnej diagnozy i terapii ręki w formie grupowej z dziećmi oraz młodzieżą
 • zajęć grafomotorycznych z dziećmi w wieku przedszkolnym
 • zajęć profilaktycznych zdrowotno – ruchowych w obszarze motoryki dużej i małej
 • zajęć korekcyjno – rewalidacyjnych

Zajęcia logorytmiczne

jest to połączenie rytmiki z terapią logopedyczną, na którą składa się szereg ćwiczeń muzyczno – ruchowych, oddziaływających na płaszczyznę słuchową, słuchowo-ruchową oraz ruchową, przeznaczonych dla dzieci z zaburzeniami mowy, z wadą słuchu i wzroku, a także dla dzieci z zaburzeniami zachowania.
Celem ćwiczeń jest – ukazanie dziecku elementów wspólnych dla muzyki i wypowiedzi tj. tempo, rytm, akcent, melodia, głośność czy artykulacja. Ćwiczeniom ruchowym towarzyszy muzyka, która odpowiada za ruch dziecka, reguluje napięcie mięśniowe, wycisza za duże napięcie psychiczne, a w razie potrzeby pobudza dziecko do działania. Poprzez te ćwiczenia kształcona jest u dziecka orientacja kierunkowa, która odgrywa ważną rolę w swobodnym przemieszczaniu się w przestrzeni. Ćwiczenia słuchowo – ruchowe przygotowują dziecko do różnicowania elementów muzycznych, czyli kształcenia prawidłowej koordynacji słuchowo-ruchowej, stymulują wrażliwość słuchową, uczą odbioru poprawnego wzorca. Ponadto uczy prawidłowego oddechu, wzbogaca system leksykalny oraz fonetyczny, rozwija wyobraźnię, jak również wpływa na płynność wypowiedzi, rozwija także inwencję twórczą dziecka. Podczas ćwiczeń logorytmicznych przez muzykę i ruch wspiera się dziecko we wszechstronnym rozwoju wszystkich funkcji poznawczych, ale również pomaga małemu dziecku przezwyciężyć lęk czy nieśmiałość, dodaje pewności siebie.

Zajęcia ruchowe, zabawy manualne i grafomotoryczne z zakresu terapii ręki.

Zajęć ruchowych, takich jak:

– zabawy i ćwiczenia rozwijające sprawność ruchową i reakcje równoważne;
– zabawy i ćwiczenia rozwijające koordynację obustronną i ruchy naprzemienne;
– ćwiczenia i zabawy integrujące przetrwałe odruchy;
– ćwiczenia i zabawy rozwijające schemat ciała i orientację przestrzenną;
– ćwiczenia i zabawy stabilizujące obręcz barkową i usprawniające ruchy ramion, przedramion, nadgarstka, dłoni i palców.

Zabawy manualne, grafomotoryczne:

– zabawy i ćwiczenia precyzji ruchów dłoni i palców;
– ćwiczenia ułatwiające opanowania prawidłowego chwytu i trzymania narzędzia do pisania;
– ćwiczenia usprawniające kontrolowanie siły nacisku ręki dziecka w trakcie pisania;
– wytwarzanie nawyków związanych z prawidłowym kreśleniem niektórych liter i ich połączeń;
– zabawy i ćwiczenia współpracy oka i ręki wg kolejności;
– ćwiczenia graficzne;

Terapia ręki ma na celu usprawnienie tzw. małej motoryki, czyli precyzyjnych ruchów dłoni i palców jak i dostarczania wrażeń dotykowych i poznawania oraz rozróżniania różnych kształtów i struktur materiałów a przede wszystkim osiągnięciu samodzielności w podstawowych czynnościach życia codziennego. Ćwiczenia polegają na wykonywaniu i doskonaleniu różnych czynności manualnych dostosowanych do wieku i zainteresowań dziecka. Uczy również cierpliwości i koncentracji uwagi. Ćwiczenia dobierane są indywidualnie do potrzeb i sprawności każdego dziecka.

Małgorzata Krupa

Nowy Sącz Rynek 11, 33-300 Nowy Sącz

Telefon: 794 661 686 / Mail: kontakt@ad-intra.pl